MADDE – 1  TARAFLAR

1.1 İşbu Studio Pure Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), PÜRE REKLAM İNŞAAT TAAH. PAZ. ORG. SPOR VE SPOR FAAL. TİC. LTD. ŞTİ. (“Studio Pure") ile www.studiopure.com.tr alan adlı web sitesinde ("Site") yer alan ürünleri/hizmetleri satın alma niyetinde olan kullanıcı ("Müşteri") arasında, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

1.2 Studio Pure ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3 Müşteri, Site’den ürün/hizmet satın alarak, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Studio Pure’de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder.

1.4 Bu nedenle, Site’de satın alma esnasında verilmiş olan ad-soyad/unvan, mail, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğu Müşteritarafından taahhüt edilmektedir.

1.5 Müşteri, ayrıca, Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE – 2  SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

2.1 MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2 TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3 MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4 TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5 İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE www.studiopure.com..tr ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.

2.6 İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

2.7 İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 3  KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin Site üzerinden yapacağı işlemler için gerçekleştireceği üyelik prosedürü ve Site üzerinden veya Studio Pure'un elektronik ortamdaki herhangi bir satış kanalı üzerinden Müşteri’nin türünü, adını, adedini, satış bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği Hizmet’in Studio Pure tarafından Müşteri’ye satışı ve teslimi hakkında 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE – 3  TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki tanımlar aksi öngörülmedikçe karşılarında yazılı olan anlamları ifade eder.

“Gizlilik Politikası” Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını ifade eder;

“Hizmet” Site’de ilan edilecek ve Studio Pure tarafından bizzat sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetler ve/veya ürünleri ifade eder;

“Sözleşme” Tüm ekleri de dahil olmak üzere, işbu kullanım sözleşmesini ifade eder;

MADDE – 2  AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve/veya ileride sunulacak tüm Hizmet’lerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti, Müşteri’lerin Site üzerinden veya Studio Pure'un elektronik ortamdaki herhangi bir satış kanalı üzerinden sipariş ettikleri, Müşteri’nin türünü, adını, adedini, satış bedelini, kargo bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği Hizmet’in Studio Pure tarafından Müşteri’ye satışı ve teslimi hakkında 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak, Studio Pure tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmet’lere ilişkin olarak, Studio Pure tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE – 3  TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Müşteri, Studio Pure yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Müşteriler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Studio Pure'un sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Müşteri, Site dahilinde bulunan, Studio Pure ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Pozifit ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin Site üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Studio Pure doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.4 Studio Pure'un önceden onayı olmaksızın, Müşteriler'in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

3.5 Müşteri, Site veya Studio Pure'un elektronik ortamdaki herhangi bir satış kanalı üzerinden Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduktan sonra işbu Sözleşme’nin akdedilmesi için elektronik ortamda gerekli teyidi verecektir. Müşteri, elektronik ortamda verilen teyidi müteakip Site’de belirlenen şekilde rezervasyon yaparak Hizmet’ten yararlanabilecektir. Müşteri satın aldığı Hizmet’i kendi kullanabileceği (dolayısıyla Yararlanıcı olabileceği) gibi üçüncü bir kişiye hediye ederek üçüncü kişinin Yararlanıcı olmasını sağlayabilir.

3.9 Müşteri, Hizmet’in Yararlanıcısı olmadığı durumlarda, Sözleşme’deki şartlar dahilinde Yararlanıcı’yı bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirmeyi yapmamış olması halinde, Studio Pure Yararlanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.10 Hizmet’ten yararlanılabilmesi için Site’de belirlenen şekilde rezervasyon yapılması gerekebilir. Müşteri veya Yararlanıcı’nın rezervasyon yaptırmadan Hizmet’i kullanmak istemesi ve kullanamaması durumunda Studio Pure'un’un herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri ve Yararlanıcı aynı kişi olmadığı durumlarda Müşteri, Yararlanıcı’yı rezervasyon konusunda bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder

3.11 Hizmetler, Studio Pure'un müsaitlik durumuna göre ilgili aktivitenin sunulduğu günlerde, gerekli ise rezervasyon yapılması koşulu ile geçerlidir. Müsaitlik durumu Paketin satın alındığı Studio Pure Şubesi aranılarak öğrenilebilir.

3.12 Hizmet, aksi belirtilmediği sürece Müşteri’nin seçilen Studio Pure Şubesine olan ulaşım masraflarını, buradaki konaklama, yemek masraflarını ve sair masraflarını karşılamaz.

3.13 Studio Pure'un Hizmet’e ilişkin kullandığı tüm görsel öğeler temsili olabilir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup; kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

3.14 Hizmet’in sağlanması Studio Pure'un Yararlanıcılar dışındaki müşterileri için belirlediği genel şartlar dâhilinde gerçekleşir.

3.15 Müşteriler veya Yararlanıcılar özellikle “risk” taşıyan aktivitelerde Hizmet’in güvenli ve doğru şartlarda uygulanabilmesi konusunda asgari tedbirlerin alınmasına özen göstermeleri gerektiğini göz ardı etmemelidirler.

3.16 Müşteri, Studio Pure’un elektronik ortamdaki herhangi bir satış kanalı üzerinden sipariş verirken, Sözleşme konusu ürünün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.17 Studio Pure, rezervasyon yapılan Hizmet içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Hizmet içeriğinde yer alan Hizmet’in herhangi bir nedenle sağlanamaması durumunda Studio Pure, Müşteri’ye durdurulan hizmete eşdeğer başka bir hizmet sunmak için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. İptal edilen Hizmet yerine Müşteri/Yararlanıcı tarafından başka bir Hizmet seçilir ve bu Hizmet daha yüksek bedelli olur ise Yararlanıcı, aradaki farkı Pozifit’e ödemeyi kabul eder.

3.18 Studio Pure, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Müşteriler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Studio Pure tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Müşteriler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Studio Pure tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Müşteriler'e duyurulur.

3.19 Hizmet’in kullanımının belirli bir süre aralığını kapsıyor olması halinde ve işbu süre dahilinde kullanılmaması durumunda Müşteri’ye herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır ve Müşteri başkaca bir talep hakkına sahip olmayacaktır.

3.20 Teknik sorunlar sebebiyle Site'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Müşteri'nin yaşayacağı sorunlardan Studio Pure sorumluluk üstlenmez.

MADDE – 4  ÖDEMELER

4.1 Ödeme Müşteri’nin tercihine göre banka havalesi, banka kartı veya kredi kartı ile aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilebilir:

(i) Banka veya Kredi kartı ile : Müşteri’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını, son geçerlilik tarihini ve kartın arkasında bulunan güvenlik numarasını belirtmesi gerekmektedir. Varsa teslimat masrafı da dahil olmak üzere toplam bedel Müşteri’nin bilgilerini bildirdiği karttan sipariş günü tahsil edilir. Studio Pure, bankanın ödemeye izin vermemesi halinde, Müşteri’nin siparişini askıya alma hakkına sahiptir.

Müşteri, banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartı ile alınmış Hizmet’in veya ürünün iadesi durumunda Studio Pure Müşteri’ye nakit para ile ödeme yapmaz. Karta iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.

MADDE – 5  MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Studio Pure’un işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası ile ilgili kendi kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir mücbir sebepten dolayı ve herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa, Studio pure anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği müddetçe söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebebe örnek teşkil eder.

5.2 Studio Pure'un yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise Müşteri Studio Pure'un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içerisinde kendisine ödenir.

MADDE – 6  DEVİR

Studio Pure işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Müşteri’nin ön iznini almaksızın bağlı şirketlerine devredebilir.

MADDE – 7  DİĞER HÜKÜMLER

Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşme’nin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır.

Studio Pure İletişim Bilgileri: 

PÜRE REKLAM İNŞAAT TAAH. PAZ. ORG. SPOR VE SPOR FAAL. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akatlar Mah. 2.Söltaş Villaları 5. Gazeteciler Sitesi Hare Sok. No:28 34335 Akatlar/

Telefon: +90 212 278 58 48

E-posta: info@studiopure.com.tr

Tüketici İlişkileri: Müşteri ile Studio Pure arasında çıkabilecek sıkıntıları Studio Pure, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.

Site üzerinden yapılan işlemler 818 Sayılı Borçlar Kanunu, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür.

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Hizmet’in satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.